Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA KULTURNÍ A JINÉ AKCE A STUDIA RUBÍN

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmět podmínek
  Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen Akce) prostřednictvím webu A studia Rubín o.p.s. (dále jen Rubín) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.
 2. Smluvní vztahy
  Zakoupením vstupenek vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, a to bez udání důvodu.
 3. Způsoby prodeje vstupenek
  1. Přímý prodej v kavárně Rubínu
  2. Prodej na smluvním prodejním místě na základě předchozí rezervace
  3. On-line prodej prostřednictvím webového portálu www.astudiorubin.cz
  4. Prodej na fakturu nebo převodem na základě rezervace – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek bankovním převodem na základě vystavené faktury, nebo úhrada převodem na základě rezervace provedené na portálu www.astudiorubin.cz
 4. Ceny a poplatky
  Cena vstupenky je uvedena bez DPH, protože Rubín není plátcem DPH. Při platbě on-line je zákazníkovi připočten poplatek ve výši maximálně 4 Kč plus 2.5% z ceny rezervace. Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě při vstupu na místo konání akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.astudiorubin.cz.

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

 1. Popis služby
  1. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen služba).
  2. Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě, prostřednictvím on-line platby nebo bankovním převodem.
 2. Internetová rezervace
  1. K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Rubín a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.
  2. Registrovaný zákazník rezervuje vstupenky na volná místa v plánu sálu z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
  3. Stisknutím tlačítka „Rezervovat“ odesílá zákazník svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu astudiorubin@seznam.cz.
  4. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.
  5. V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo rezervace. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno v novém okně webového portálu a formou zprávy zaslané elektronickou poštou.
  6. Internetová rezervace má časově omezenou platnost a liší se v závislosti na typu akce i jejího prodeje. Platnost internetové rezervace je zákazníkovi sdělena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Většinou se jedná o 7 kalendářních dní. Po tuto dobu systém garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.
 3. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby
  1. K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Rubín a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.
  2. Registrovaný zákazník vybírá z nabízených akcí a nakupuje vstupenky na volná místa v plánu sálu či vstupenky k stání z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
  3. Stisknutím tlačítka „Koupit“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.
  4. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.
  5. Stisknutím tlačítka „ZAKOUPIT“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem (PaySec, Mobito) prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál.
  6. Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol, který je zákazník povinen si uschovat. Oba údaje, variabilní symbol a ověřovací kód, slouží prodejci jako identifikační údaje pro vyzvednutí již uhrazených vstupenek.

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje
  Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Rubín shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Rubín prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). IRSnet je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
 2. Bezpečnost dat
  Rubín nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Rubín a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 3. Záruky Rubínu
  Pokud má Rubín k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude Rubín, zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.astudiorubin.cz. Rubín nebude poskytovat žádné náhradní plnění zákazníkovi za ušlý čas či zisk apod., který bude způsoben nekonáním akce.
 4. Podmínky místa konání akce
  Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
 5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek
  1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
  2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2013.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti A studio Rubín o.p.s. (dále jen „Rubín“) v případech, kdy přes veškeré úsilí Rubín, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce.

Článek II. - Prodej vstupenek

 1. Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek), voucheru vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

 1. Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému vytištění všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na prodejním místě, kde byl prodej vstupenek realizován.
 2. V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 10 pracovních dní před termínem konání akce, Rubín nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní rezervovanou vstupenku (vstupenky), voucher. Nastalou situaci řeší obsluha prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců Rubínu. Obsluha prodejního místa podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.
 3. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek), voucheru zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky), voucher, prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamovanou vstupenku (vstupenky), voucher zrušit, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky), voucher.

Článek VI. - Vracení vstupenek

 1. U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webovém portálu www.astudiorubin.cz. V případě změn termínů konání jednotlivých akcí stanovuje podmínky pro vracení vstupenek pořadatel konkrétní akce.
 2. Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě, na webovém portálu www.astudiorubin.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky. Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní poplatek.
 3. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, provádí se vracení vstupenek a voucherů zakoupených prostřednictvím prodejního místa a to na takovém prodejním místě, na kterém zákazník vstupenku zakoupil = zaplatil. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, zajišťuje vracení vstupného v případě vstupenek zakoupených prostřednictvím internetové on-line platby, Rubín na adrese Malostranské náměstí 9, Praha 1, 118 00.

Článek VII. - Účinnost reklamačního řádu

 1. Reklamační řád je závazný pro zákazníka a Rubín. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Reklamující souhlasí s tím, že Rubín vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
 3. Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2013.